2019. aasta tegevusaruanne

Haabersti klubimaja on kogukond, mis aitab psüühikahäirega inimesi tagasi oma ellu: et neil oleks sobiv elukoht, töö, sõbrad, huvid ja inimesed, kes neisse usuvad ja neid ootavad.

2019 aastal toimus mitmeid muudatusi klubimaja personali hulgas. Aasta alguses tulid tööle eelmise aasta lõpus töölt lahkunud töötajate asemel uued töötajad Anni Lepik ja Sander Valk. Veebruaris läks klubimajast Tugikodusse tööle Rita Pinn ning tema asemele tuli lapsehoolduspuhkuselt tööle endine Iru Noortemaja töötaja Olga Artemjeva. Kevadel võtsime klubimajja esmakordselt tööle ka kuuenda töötaja ja selleks sai värbamise käigus Ilmar Pajumägi. Suvel läks Tugikodusse tööle Lea Kasvandik ning tema asemele tuli tööle varem klubimajas mitu kuud praktikal olnud Liisa Koppel. Terve aasta oli meiega ka asendusteenistuja Holger Kilumets. Klubimaja pakkus praktikavõimalusi mitmele tudengile.

2019 aasta esimeses pooles loodi klubimajale eraldiseisev nõuandev kogu, kelle ülesandeks on klubimaja toetada selle eesmärkide saavutamisel. Nõuandvasse kogusse kuulub 6 erineva valdkonna spetsialisti, kes teevad klubimaja heaks tööd vabatahtlikult.

Tänu Ceres Kinnisvarale saime suveperioodil kasutada Harku järve lähedal ühte maalappi aiamaa pidamiseks. Ühine aiatööde tegemine oli klubimajale esmakordne kogemus. See õnnestus väga hästi ja jätkame sellega ka järgmisel aastal.

Klubimaja oli avatud tööpäevadel kell 9-17, neljapäeviti 9-19 ja kuni juuni kuuni kord kuus laupäevadel ning alates juunist 2 korda kuus laupäevadel 10-14 ning kõikidel riiklikel pühadel neli tundi. Lisaks käidi kaks korda kuus pühapäeviti koos ujumas Rocca al Mare kooli ujulas.

Aasta alguses alustas klubimaja akrediteerimisprotsessi, mille käigus täideti mahukas enesehinnanguküsimustik ja statistiline andmebaas Clubhouse Internationalile ning juunis külastas klubimaja kaheliikmeline akrediteerimismeeskond, kes hindas klubimaja tööd kolme päeva jooksul. Esmane tagasiside oli väga positiivne ning augusti lõpus saime Clubhouse Internationalilt maksimumi- kolme aastase akrediteeringu.

Statistika
2019. aastal külastas klubimaja 150 psüühikahäirega inimest. Keskmiselt käis klubimajas 99 liiget kuus ning 30 päevas. Klubimaja tööd olid jaotunud kolme üksuse vahel: köögiüksus, kontoriüksus ja töö- ja koolitusüksus. Köögiüksuse töödes osales keskmiselt 40 inimest kuus ning 8 inimest päevas. Kontoriüksuse töödes osales keskmiselt 58 inimest kuus ning 7 inimest päevas. Töö- ja koolitusüksuse töödes osales keskmiselt 36 inimest kuus ning 6 inimest päevas.

2019. aasta jookusl töötas 33 klubiliiget, kellest 11 alustas tööl käimist. Klubimajal oli 2 ülemineku töökohta ning 3 erinevat inimest töötas 2019 aasta jooksul nendel kohtadel. Aasta jooksul töötas täiskohaga stabiilselt 7 liiget, ülejäänud töötasid osalise tööajaga.
12 liiget õppis ning õpinguid alustas 7 inimest: 4 kutseõppes, 7 inimest osales kursusel või koolitusel ning 1 klubiliige lõpetas bakalaureusekraadiga ülikooli.

Klubimaja haridusprogrammi raames toimus eestikeelne arvutiõpe, mida viis läbi õpetaja väljaspoolt klubimaja; venekeelne arvutiõpe, mida viis läbi klubiliige; eesti keele tund, mida viis läbi klubiliige; inglise keele tund, mida viis läbi õpetaja väljaspoolt klubimaja ja vene keele tund, mida viis läbi klubiliige. Aasta jooksul toimus 36 arvutitundi ja 147 keelegruppi.

Klubimajas toimus 65 erinevat üritust, mille läbiviimine oli kontoriüksuse ülesanne. Kõige populaarsemad grupid olid muusikaring (keskmine osalus 9 inimest korra kohta) loovusrühm (keskmine osalus 9 inimest korra kohta). Toimus 5 Skype kõnet teiste klubimajadega ( 3x Soomega, 1x Norraga, 1 Londoniga). Klubimaja käis suvisel ekskursioonil Vormsi saarel kahepäevasel ekskursioonil, kus osales 25 inimest. 10 liiget ning 3 töötajat külastasid kevadel kahte Soome klubimaja.

Kontoriüksuses toimus töötajate vahetus. Alates 2019 aastast tegeleb kontoriüksus muuhulgas terve maja kuukokkuvõtetega ja uudiskirja väljaandmisega. Klubileht muudeti märkimisväärselt sisukamaks ja professionaalsemaks, üritused on rohkem läbimõeldud, arendati klubimaja kuvandit ja tegeleti aktiivselt igapäevaste kontoriülesannetega (statistika, reach out, kuulutused jne).

Töö- ja koolitusüksuses toimus mitmeid kohtumisi erinevate tööandjatega; loodi üksusele oma tutvustavad materjalid; parendati tööklubi ja töökoosolekud; muudeti statistika kogumisviise; koliti suuremasse ruumi, mida on mugavam kasutada; loodi oma taaskasutustuba, kus liikmed endale tasuta riideid võtta saavad; loodi tugevad kontaktid Uuskasutuskeskusega, kellega on töös mitme üleminekutöökoha loomine.
Köögiüksuse olulisemad arengud 2019 aastal olid: köögiüksuse kahe töötajaga töökorralduse sisseseadmine alates aprillist ning tasakaalustatud toitumise reeglite jälgimine igapäevases toidutegemises. Toimus tervisliku toitumise projekti raames koolitus ja arutelu, mille tulemusena valmis retseptikogumik.

Projektid
Klubimaja kirjutas 2019 a 3 projekti, millest 2 said rahastuse ja 1 rahastusotsus selgub 2020 aasta alguses. Euroopa liidu struktuurvahenditest rahastati projekti Haabersti klubimaja töö tugevdamine läbi rahvusvaheliste klubimajade standarditega vastavusse viimise, mille raames osales klubimaja rahvusvahelisel klubimajade seminaril ning 2nädalasel baaskoolitusel, eesmärgiga tugevdada klubimaja. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiu ameti poolt rahastati MTÜ Lahenduskeskuse esitatud projekti Parem tervis läbi tasakaalustatud toitumise ja mitmekülgse menüü, mille käigus tegi klubimaja koostööd toitumisnõustajatega eesmärgiga tasakaalustada klubimaja igapäevast toiduvalikut ning koostada klubimajale oma retseptikogumik. Aasta lõpus esitati Innovele uudsete lahenduste väljatöötamise ja elluviimise põhitoetuse taotlusvooru projekt eesmärgiga luua eraldi klubimaja teenus.

Septembris, Norras rahvusvahelisel klubimajade seminaril, käis klubimajast 3liikmeline meeskond (1 klubiliige, 1 klubimaja töötaja ja klubimaja juhataja). Seminaril esineti 400 inimese ees ettekandega Haabersti klubimaja eduloost, kuidas on toimunud muutus päevakeskusest klubimajaks ning töötoas meie senisest kahes väga erinevast akrediteerimisprotsessist.

Aasta lõpus osales klubimajast 3liikmeline meeskond ja TVTK uus direktor Londonis, Mosaici klubimajas kahenädalaselt klubimajade baaskoolitusel. Koolitusel koostati klubimajale tegevuskava parendustegvuste elluviimiseks.

Haabersti klubimaja külastasid 2019. a Hollandi 4 tudengit, TLÜ 40 tudengit, Soome klubimaja 5 inimest, Pärnu kutsehariduskeskus 15 inimest, Astangu töötajad 4 inimest , Norra tervistöötajad 8 inimest, Tallinna ülikooli tudengid 15 inimest. Kevasel toimus perepäev ning oktoobris lahtiste uste päev, kus osales 28 külalist.

Uurimused
2019 aastal viis klubimaja oma liikmete hulgas läbi kaks rahulolu uuringut: klubimaja töötajatega rahulolu uuring ja klubimaja efektiivsusuuring. Uuringute eesmärgiks oli hinnata klubimaja töötajate tööstiili vastavust rahvusvahelistele standarditele ja klubimaja vastavust liikmete ootustele. 2020 aasta suve alguses viiakse läbi kordusuuring, et võrrelda tulemusi. Meie ootus on, et tänu Norra seminaril ja Londoni baaskoolitusel õpitule, need näitajad paranevad.
2020 aastal plaanib klubimaja jätkata oma nähtavuse suurendamisega Tallinnas ja Eestis laiemalt, et psüühikahäirega inimesed saaksid kiiremini abi ja teaksid erinevatest abivõimalustest. Tahme luua tugevamad koostöösuhted linnaosade, haiglate, koolide ja ettevõtetega.

Close Menu